×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
اصول نوشتار علمی و آشنایی با نرم افزار های تالیف و نگارش مقالات علمی

دانلود کتاب اصول نوشتار علمی و آشنایی با نرم افزار های تالیف و نگارش مقالات علمی

اصول نوشتار علمی و آشنایی با نرم افزار های تالیف و نگارش مقالات علمی
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : اصول نوشتار علمی و آشنایی با نرم افزار های تالیف و نگارش مقالات علمی

نویسندگان : مریم مسکینی, مهدی قربانعلی زادگان

ناشر : رسانه تخصصی

تعداد صفحات : 112 صفحه

شابک : 978-600-293-213-6

تاریخ انتشار : 1395

فهرست مطالب

پیشگفتار  
فصل اول انواع مطالعه  
 انواع مطالعه  
 انواع طرح های مطالعاتی  
 گزارشهای موردی  
 مطالعات مربوط به موارد  
 مطالعات طولی  
  مطالعات مرتبط با سنجش دانش، نگرش و عملكرد يا رفتار  
  انواع مطالعات تحلیلی  
  (Cohort)   مطالعات همگروهی
  انواع مطالعات همگروهی  
  مطالعه مورد شاهدی  
  ساختار مطالعه مورد شاهدی  
  انتخاب شاهدها و مسائل مرتبط با آن  
  مطالعات مقطعی  
فصل دوم موضوع،اهداف،فرضیه، سؤالات و متغیرها  
  انتخاب موضوع  
  هدف کلی  
  اهداف اختصاصی  
  اهداف کاربردی  
  فرضیات وسؤالات  
  متغیرها  
 اصول نوشتار علمی و آشنایی با نرم افزارهای تالیف و نگارش مقالات علمی
  انواع تحقیق  
فصل سوم نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه  
  نمونهگیری و محاسبه حجم نمونه  
  نمونهگیری احتمالی  
  نمونهگیری غیر احتمالی  
فصل چهارم اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی  
  اخلاق  
  فضايل اخلاقی در پژوهش  
  سابقه توجه به اخلاق در پژوهش در کشور  
  کمیته اخلاق در پژوهش  
  رضايت معتبر  
  مؤلفههای رضايت معتبر  
  شرايط استفاده از پروندههای پزشكی در پژوهش  
  شرايط تهیه بانک اطلاعات از بیماران برای مقاصد پژوهشی  
  ضمانتهای اجرايی رعايت اخلاق در پژوهش  
  کدهای اخلاق در پژوهش پزشكی ايران  
نتیجه گیری  
سرقت علمی  
فصل پنجم مقاله نویسی  
  موسسه اطلاعات علمی  
  ارجاع به خود  
  ضريب تأثیر  
چیست  ISC
بنويسیم  ISI   چگونه يک مقاله
  مقدمه
  بیان مسئله  
  اهمیت موضوع  
  مروری بر تحقیقات انجام شده  
  فرضیات و اهداف تحقیق
فهرست مطالب
  روش تحقیق  
  نتايج تحقیق  
  بحث و نتیجهگیری  
  پیشنهادات  
  تشكر و تقدير  
  منابع  
  ترجمه مقاله  
  ISI   ارزيابی مقاله
چیست   )IF(   ضريب تأثیر
ارزيابی میشود   ISI   چگونه يک مقاله
برای نمايه کردن مجلهها چیست   ISI   بهترين معیارهای
  طريقه نگارش چكیده مقاله برای ارائه در نشريات بینالمللی  
  چگونه يک مقاله علمی را خواندنیتر بنويسیم  
  ده فرمان برای نگارش علمی و جذاب  
  چند نكته اساسی در ارسال مقالات به نشريات علمی  
  چگونه میتوان مقاله خود را به چاپ رساند  
  اعتبار علمی  
  خلاصهای از دستورالعملهای فنی برای واگذاری مقالهها  
  ارسال مقاله به مجله  
  بعد از ارسال مقاله  
  تألیف مقالههای علمی  
  حقوق مؤلفین و انتشار  
  اصول اخلاقی در نشر علمی  
  اعتبار  
  نیاز های حق چاپ
  ناسازگاری و نبرد علاقه  
  افزايش يا دو برابر شدن انتشار  
  انتشار ثانويهی قابل قبول  
  حفاظت از حقوق بیماران برای مخفی ماندن  
 اصول نوشتار علمی و آشنایی با نرم افزارهای تالیف و نگارش مقالات علمی
  عرضه نتايج به رسانههای عمومی  
  حیله علمی  
  مسئولیت اخلاقی ويراستارهای روزنامه  
فصل ششم آمار زیستی  
تجزيه و تحلیل دادهها  
  پیشرفت علوم و گسترش فنّاوری  
  اهداف اصلی آمار  
  انتخاب يک آزمون آماری  
  استنباط آماری  
  انواع داده  
  انواع ضريب همبستگی با توجه به نوع متغیرهای مورد مطالعه  
فصل هفتم نرم افزارهای مقاله نویسی  
  اهمیت مقالهنويسی  
  نرمافزار مديريت مراجع  
  Endnote X Build  for Win/Mac   نرمافزار
  Writer s Blocks   نرمافزار
مديريت رفرنسها   –Citavi Pro   نرمافزار
  Easy Article Marketing Suite   نرمافزار کمكی
  نرمافزار مفهوم کاوی  
  نرمافزار کتابخانه شخصی  
  نرمافزار اطلاعيابی سريع از پیشرفتهای دنیا  
  نرمافزار ويرايش متن  
  نرمافزار تبديل عكس به جدول داده  
  نرمافزار مديريت دانلود انواع فايلها
  نرمافزار مديريت ارسال و دريافت ايمیل  
  Micro Soft Project – MSP   نرمافزار
 نرمافزارهای مديريت مقالهنويسی  
  One Note   نرمافزار
  StyleWriter   نرمافزار
  LaTeX for the impatient
فهرست مطالب
  MiKTeX  Setup   نرمافزار
  ساير نرمافزارها  
لیزرل  LIS REL v   نرمافزار آمار
 نرمافزار رسم نمودارهای حرفهای  
  SPSS   نرمافزار
  Virastyar
  With smke
  Clear Edits v
منابع

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها