×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
مواسات با مردم

دانلود کتاب مواسات با مردم

مواسات با مردم
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : مواسات با مردم

نویسنده : غلامرضا شیخعلی

ناشر : ماهواره

تعداد صفحات : 188 صفحه

شابک : 978-622-266-081-9

تاریخ انتشار : 1399

رده بندی دیویی : 297/68

دسته بندی : بزرگان دین, کتابهای اخلاق, داستان و رمان مذهبی

نوع کتاب : PDF

قیمت پشت جلد : 47000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 5000 تومان


معرفی کتاب

"مواسات با مردم"
این کتاب اثری از آقای غلامرضا شیخعلی می باشد که توسط انتشارات ماهواره منتشر شده است.
مواسات به معنی غمخواری و و یاریگری و مددکاری در مال به نیازمندان است.
اسلام دین مهربانی است و از این رو به مومنین توصیه کرده که همواره به فکر هم باشند و اگر محرومی را دیدند ، درحد وسع به او از مال کمک کنند.
جامعه ای که در آن روحیه کمک رسانی و تعاون حتی به حد توان فراگیر شده باشد، مورد رضایت و خشنودی خداوند قرار می گیرد و خداوند به مردم آنجا نظر می کند. در احادیث ائمه اطهار نیز، کمک به دیگران واجب برشمرده شده و آن را از حقوق دینی نام برده اند.
این کتاب به موضوع مواسات و کمک به نیازمندان اختصاص داده شده است.
نویسنده در این کتاب با بیان داستان ها و احادیثی از ائمه اطهار، به اهمیت موضوع کمک و مواسات در زندگی معصومین پرداخته و سعی در ترویج این فرهنگ متعالی دارد.
در بخشی از کتاب می خوانیم :
" نوشته اند، روزی حضرت سیدالشهدا بینوایی را دید و فرمود: نام تو چیست؟ او اسم خویش را گفت. فرمود: پسر چه کسی هستی؟ نام پدر خود را برد. امام فرمود: خوب شد که آمدی، خیلی وقت بود که انتظار آمدنت را داشتم، چه آن که در دفتر پدر خویش دیده ام که پدرم چند درهم به پدرت )از باب صدقات( می خواست بدهد، اکنون می خواهم این مبلغ را به شما بدهم تا ذمه پدرم را از حق تو فارغ گردانم. و بدین بهانه عطا را به آن فقیر داد .."

 

فهرست مطالب

۱- شخص نیازمند و امام حسن علیه السلام
-2 برخورد با مستمند با دست خالی
۳-جواب علی علیه السلام و پاسخ بخیل
۴-ابوهريره
۵-اعرابی در مده
-6 سخاوت اهل بیت
۴ -7 مرتبه اعلای صدقه ۱
۵ ۸-مرتبه اعلای صدقه 2
۹-صدقه و کمک به نزديدان
۱0 -برکات و اثار خوب کمک کردن و احسان
۱۱ -احسان و بلندهمتی عبدالله جعفر
۱2 -حدايتی تحسین برانگیز
۱۳ - کمک به کاهوفرو
۱۴ - سیره رسول اکرم ص
۱۵ -دستگیری از يتیمان
۱6 -رفع بلا
۱7 -مرد توانگر و جامه تمیز
۱۸ - برخورد علی علیه السلام با خانواده های بی سرپرست
۱۹ - سیره عملی امام حسین علیه السلام
-20 علی علیه السلام و کارآری
-2۱ کرم و بخل
-22 اوج سخاوت و کرم
-2۳ م ام ابن فهد حلی در پیشگاه پیامبرص
-2۴ آردن بند پربرکت
-2۵ شدايت از روزآار
-26 ف یر با انصاف
-27 صدقه و نجات از نیش ع رب
-2۸ وقت کمک کردن
-2۹ در سرزمین منا
۳0 - در ظله بنی ساعده
۳۱ - آره آشايی
۳2 - شخص عابدتر
۳۳ - صدقه به نصرانی
۳۴ - اسراف مدن
۳۵ - ورشدست اقتصادی
۳6 - زيادی،حد آتش را دارد
۳7 - ابوبصیر و امام صادق ع
۳۸ - سرباز منفا
۳۹ - دختر حات طائی
۴0 - آثار انفاق در اولاد
۴۱ - نحوه سخن آفتن در کمک آرفتن
۴2 - کار خیر مستور برابر با 70 حج
۴۳ - اويس قرنی
۴۴ - ترس از عذاب جهن و صدقه اموال
۴۵ - خیر رساندن
۴6 - نصیحت ف یر
۴7 - احسان به خاطر پیامبر ص
۴۸ - شدايت از ف ر و جواب منط ی
۴۹ - عوض زکات
۵0 - ابوهاش جعفری و امام هادی
۵۱ - زغال و دارو
۵2 - عزت خارکنی
۵۳ - سوآند دروغ برای کمک
۵۴ - طبیب درس نخوانده
۵۵ - صدقه و رهايی از مر
۵6 - شفای مامون و صدقه
۵7 - سوال از امام صادق علیه السلام
۵۸ - بخشندآی حضرت فاطمه س
۵۹ - دلسوز ف را
-60 خشنودی خالا، در خدمت خشنودی خلا
-6۱ احتدار و کمک به ف را
-62 ابوذر و کعب الاحبار
-6۳ اسامه بن زيد
-6۴ احسان شاآرد امام کاظ ع
-6۵ شخص بخیل
-66 سفر حج امام سجاد ع
-67 بهترين صدقه
-6۸ حد سخاوت
-6۹ توصیه امام رضا ع به امام جواد ع
-70 ثويبه
-7۱ احسان و مرد عزت مدار
-72 ت اضای نامه از امام رضا ع
-7۳ ابراهی خلیلع و جبرئیل
-7۴ حمايت قاطع حضرت رضا ع از مستمند در برابر مامون
-7۵ سوال امام کاظ ع از شخص ف یر
-76 باغ های ابونیزر و بغیبغه وقف ف را
-77 دستور امام کاظ ع به علی بن ي طین
-7۸ ساده زيست بودن وظیفه رهبران الهی
-7۹ اعتراض آيه الله وحید بهبهانی به فرزند
۸0 - راز چهره خشمگین امام صادق ع
۸۱ - پارچه حله
۸2 - حارث
۸۳ - بدهدار ديه
۸۴ - قطع طواف
۸۵ - برآوردن حاجت مومن م دم بر ساير امور
۸6 - شیر با ديگران سر سفره احسان تو
۸7 - سخاوت قیس
۸۸ - دعای پیغمبر برای وسعت رزق و ادای دين
۸۹ - تذکر مفید
۹0 - استخوان غنی و ف یر
۹۱ - دزد با انصاف
۹2 - شش نفر به بهشت خواهند رفت.
۹۳ - محرومان جامعه
۹۴ - محرومیت مالی
۹۵ - کمبودهای عاطفی
۹6 - اظهار همدردی با محرومان
۹7 - سخاوت امام رضا ع
۹۸ - سخاوت پیامبر ص
۹۹ -نماز و دعا خواندن پرمغز
۱00 - ابوطالب و همداری پیامبر ص
۱0۱ - شرا حال جابربن عبدالله انصاری
۱02 - آره آشايی بی منت
۱0۳ - ابوهاش جعفری و امام حسن عسدری ع
۱0۴ - مايه کیسه
۱0۵ - غفلت همسايه
۱06 - فرو کتاب جهت کمک به طلبه
۱07 - دفن در محله ف را و ه رديف آن ها قرار آرفتن
۱0۸ - کمک به سادات
۱0۹ - کمک به مستحا
۱۱0 - پرارز ترين عمل چیست؟
۱۱۱ - نپذيرفتن احسان شاه
۱۱2 - شخص نیازمند و میرزای شیرازی
۱۱۳ -تو چرا صبر ندردی؟
۱۱۴ - می خواست مشهور نشوم
۱۱۵ - من بايد غصه بخورم نه تو
۱۱6 - باطل شدن صدقه
۱۱7 - صدقه آشدار
۱۱۸ - منذر بن مغیره و مساعدت مالی
۱۱۹ -مزه ف ر
۱20 - به خودت احسان کن
۱2۱ - محبوب و معشوق خدا شدن و اهتمام در حوائج
۱22 - درس و اخلاق
۱2۳ - کاربرد انواع صدقات
۱2۴ - اين ل مه به جای آن ل مه
۱2۵ - اثر صدقه در رفع بلا
۱26 - ثعلبه انصاری
۱27 - عدم احساس نتیجه صدقه ۱27
۱2۸ - داستان شیرين و سازنده
۱2۹ - صدقات هرروز
۱۳0 - دستور اصلاا
۱۳۱ - سعد و پیامبر
۱۳2 - قحط سالی و حات طائی
۱۳۳ - صفت برادران
۱۳۴ - بخیل های عرب
۱۳۵ - پذيرايی میهمان
۱۳6 - خشدسالی زمان حضرت داوود علیه السلام
۱۳7 - سوال ف را از پیامبر ص
۱۳۸ - حدمت را ببینید
۱۳۹ - امام صادق علیه السلام ونصیحت فرزند
۱۴0 - عمادالدوله و کمک به رعیت
۱۴۱ - جواب امام زمان را چه بده ؟
۱۴2 - سخی تر از حات
۱۴۳ - خدا کمک کردن و سخاوت را دوست دارد.
۱۴۴ - سیصد اشرفی
۱۴۵ - ساعت نحس و سعد با صدقه
۱۴6 - احسان مادر حات طايی
۱۴7 - ف یر پارسا
۱۴۸ - ف یر و بازنشستگی
۱۴۹ - ف یر و ملک حسین
۱۵0 - کمک به م روض
۱۵۱ - کمک و مهلت دادن به بدهدار
۱۵2 - جوان آدا
۱۵۳ - نه هزار سال عبادت
۱۵۴ - خامو کردن چراغ
۱۵۵ - صرف مال برای ف یران و مستمندان
۱۵6 - علامه مجلسی و دستگیری از بدهدار
۱۵7 - سر سفره امام مجتبی علیه السلام
۱۵۸ - باغ ضروان
۱۵۹ - نصیحت خواستن منصور دوانی ی
۱60 - توجه به يتی نوازی
۱6۱ - يتیمان شهید
۱62 - خرما به ف را
۱6۳ - دلگیر شدن امام صادق از سستی در کارآشايی
۱6۴ - رعايت اولويت ها
۱6۵ - سرعت در احسان و کار خیر
۱66 - تاجر تهرانی
۱67 - پیراهن پیامبر ص
۱6۸ - انفاق مذموم
۱6۹ - میوه زودرس و خوشمزه
۱70 - ندته آموزنده
۱7۱ - کمک غیر مست ی
۱72 - خدمات اجتماعی امام سجاد علیه السلام
۱7۳ - حمايت و پشتیبانی مالی از شیعیان
۱7۴ - صبر و آآاهی در برابر فشارها،تنگناها و ف ر
۱7۵ - امام عسدری علیه السلام و اسماعیل بن محمد
۱76 - سلطان و پیرزن
۱77 - پارسا و دزد
۱7۸ - دزدی از باغ امام کاظ علیه السلام
۱7۹ -سده های سیمین
۱۸0 - سه دوست ه پیمان
۱۸۱ - پیمان با خدا
۱۸2 - درخت ريا
۱۸۳ - يک عمل خالص و هزاران عمل مخلو
۱۸۴ - ر های بدن
۱۸۵ - آذشت کنید
۱۸6 - فريفته دنیا
۱۸7 - بی نیازی ابوذر
۱۸۸ - بهتر از شهادت
۱۸۹ - انوشیروان و پیر خارکش
۱۹0 - عیادت دوستان علی
۱۹۱ - جوان ف یر
۱۹2 - مرد با سخاوت
۱۹۳ - باديه نشین
۱۹۴ - میزبان قرض می کند
۱۹۵ - میزبان ح ی ی
۱۹6 - میهمان بدون تدلف
۱۹7 - ن ل از حسین بن نعی
۱۹۸ - شیعیان بحرين
۱۹۹ - میهمان خدا
-200 سلطنت مصر
-20۱ زنی شرافتمند و خو ع یده
-202 چوب و زر
-20۳ صدر مجلس
-20۴ عطای پنهانی
-20۵ از سخاوتمندان مشهور
-206 عاشا دلسوخته به وصال رسید.
-207 شما قضاوت کنید.
-20۸ نمونه ای از جود معن
-20۹ بخشش به دشمن
-2۱0 شرايط اشتغال در دستگاه ستمگران
-2۱۱ شغلی برای کمک به شیعیان
-2۱2 مردان خدمتگزار را بشناسید
-2۱۳ وزارت
-2۱۴ فضل خدا و خلا
-2۱۵ دست کري
-2۱6 يا يهودی يا نصرانی
-2۱7 مسجد ترک ها
-2۱۸ دنیای بی ارز
-2۱۹ افتخار بر ديگری
-220 کمک به سلمان و ابوذر
-22۱ نیدی کن و نیدی انديش!
-222 رفتن نزد نامرد
-22۳ اسراف مسلمه بن عبدالملک
-22۴ دوست، بهتر از برادر نسبی
-22۵ صدقه و حفظ اموال
-226 آرفتاری يوسف
-227 فراوانی روزه با صدقه
-22۸ حفظ فرزندان با صدقه
-22۹ برادران تبسمی
-2۳0 خوشا به حال شیعیان علی علیه السلام
-2۳۱ بدهی
-2۳2 معالجه سه بیماری خطرناک
-2۳۳ ظروف زرين
-2۳۴ سخت ترين عنصر
-2۳۵ سدير صیرفی
-2۳6 زياد شدن مال و ثروت
-2۳7 خطبه امام سجاد در شام
-2۳۸ احسان زکات پیروز شدن
-2۳۹ زکات در حديث امام صادق علیه السلام
-2۴0 فرمايش امام موسی بن جعفر علیه السلام به عاص
-2۴۱ عبدالرحمن بن سیابه
-2۴2 پرداختن سريع صدقه
-2۴۳ شان نزول سوره لیل
-2۴۴ شمه ای از سخاوت امام حسین علیه السلام
-2۴۵ محمد پسر امام صادق
-2۴6 معاذ بن مسل
-2۴7 شیخ انصاری
-2۴۸ هديه برای مردآان
-2۴۹ اين همه مال از کجا؟
-2۵0 تاجر کوفی
-2۵۱ همسايه امام صادق علیه السلام
-2۵2 همراز و ه ساز تهیدستان
-2۵۳ ثروتمند در حال احتضار
-2۵۴ خزينه جواهرات
-2۵۵ درس عبرت برای ثروتمندان
-2۵6 مال شبهه ناک
-2۵7 داستانی از يدی از بزرآان شیراز
-2۵۸ چراغ پشت سر
-2۵۹ احسان برای اموات
-260 کیفیت خیرات برای اموات
-26۱ ديدن صورت مثالی توسط مرد نیدوکار
-262 سخاوت ف یر بیش از ثروتمند است.
-26۳ دوستی با همه و دستگیری از ف را
-26۴ بدون عبا
-26۵ آونی زغال
-266 خصما و عونا
-267 امدادآر
-26۸ صف نان
-26۹ يخچال بزر
-270 زغال کرسی
-27۱ پیرمرد ان لابی شد
-272 حل يک مشدل
-27۳ تشنگی،آرسنگی و برهنگی در صحرای محشر
-27۴ مدافات کسانی که خمس و زکات نمی پردازند
-27۵ مار سمی
-276 سده های آداخته
-277 ثروت اندوزان و آنجینه داران
-27۸ ارسال غذا به مردآان
-27۹ آداب چهارصد آانه
-2۸0 پس انداز نزد پروردآار
منابع

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات ماهواره

کتاب های دیگری از نویسنده غلامرضا شیخعلی

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
ابوذر کرمی

کتاب داستانهای قشنگی داره در مورد کمک امامان به نیازمندان من چندتاشو قبلا شنیده بودم، ولی اینجوری که کامل و با جزئیات بدونم خیلی بهتر بود مواسات یا همون کمک به نیازمندان رو بخصوص الان و در این اوضاع کرونایی بیشتر باید بهش پرداخت

1399-12-02

برچسب ها