×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
روش تحقیق جامع در مدیریت سلامت

دانلود کتاب روش تحقیق جامع در مدیریت سلامت

روش تحقیق جامع در مدیریت سلامت
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : روش تحقیق جامع در مدیریت سلامت

نویسندگان : محمد کریم بهادری, روح الله زابلی

ناشر : رسانه تخصصی

تعداد صفحات : 310 صفحه

شابک : 978-964-2561-21-6

تاریخ انتشار : 1392

رده بندی دیویی : 1068/362

دسته بندی : کتابهای دانشگاهی, علوم اجتماعی، فرهنگ و سبک زندگی, علوم پایه, آمار و احتمالات

نوع کتاب : PDF

قیمت نسخه الکترونیک : 100000 تومان

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه  
فصل اول: کلیات تحقیق در مدیریت سلامت  
 مفهوم علم  
 مبانی علم  
 روش هاي دستیابی به علم
 روش  
 مفهوم تحقیق  
 تعریف تحقیق  
 اهداف تحقیق  
 روش تحقیق و روش شناسی تحقیق
 فرآیند تحقیق  
 طرح تحقیق  
 مدیران سلامت و تحقیق  
فصل دوم: انواع تحقیق  
 معیارهاي تقسیم بندي انواع تحقیق  
 انواع تحقیق بر اساس هدف تحقیق
 تحقیق بنیادي  
 تحقیق کاربردي
  تحقیق عملی
  تحقیق توسعه اي  
  تحقیق ارزیابی  
 انواع تحقیق بر اساس روش تحقیق
 تحقیق تاریخی  
 تحقیق توصیفی  
 تحقیق همبستگی  
 تحقیق علی  
 تحقیق تجربی
  ساختار طرح تجربی  
  اعتبار تحقیق تجربی  
  انواع طرهاي تجربی  
 انواع تحقیق بر اساس دامنه موضوعی
 تحقیق موردي  
 تحقیق زمینه اي  
 انواع تحقیق بر اساس زمان  
 تحقیق مقطعی  
 تحقیق طولی
 انواع تحقیق بر اساس نوع متغیر
 تحقیق کمی
 تحقیق کیفی  
 انواع دیگر تحقیق  
 تحقیق تحلیلی  
 تحقیق مفهومی  
 تحقیق آزمایشگاهی  
 تحقیق نیمه تجربی  
 تحقیق پیمایشی یا زمینه یابی( سنجشی)
 تحقیق اکتشافی  
 تحقیق تبیینی  
 تحقیق میدانی
 تحقیق تطبیقی  
فصل سوم: بیان مسئله، ادبیات موضوع و عنوان تحقیق
 تعریف مسئله تحقیق  
 راه هاي دستیابی به مسئله  
 مراحل نگارش بیان مسئله  
 ارزیابی مسئله تحقیق
 ادبیات موضوع  
 مدل مفهومی
 اهداف بررسی متون  
 عنوان تحقیق
 ویژگی هاي عنوان تحقیق  
 نگارش عنوان تحقیق  
 قلمرو تحقیق  
فصل چهارم: اهداف، فرضیات، سوالات و متغیرها  
 اهداف تحقیق  
 هدف آرمانی
 هدف کلی
 هدف جزئی  
 سوالات تحقیق
 تدوین فرضیه
 ویژگی هاي فرضیه  
 اهداف فرضیه ها  
 منبع فرضیه  
 انواع فرضیه  
 متغیر  
 انواع متغیر  
 متغیر کمی  
 متغیر کیفی
 متغیر کمی پیوسته  
 متغیر کمی گسسته
  متغیر کیفی اسمی  
 متغیر کیفی رتبه اي
 سایر تقسیم بندي متغیرها  
 متغیر مستقل  
 متغیر وابسته
 متغیر زمینه اي یا دموگرافیک
 متغیر تعدیل کننده  
 متغیر کنترل  
 متغیر مزاحم  
 شیوه هاي به حداقل رسانی تاثیر متغیرهاي مداخله گر در تحقیق
 تعریف متغیرها
 تعریف نظري
 تعریف عملی  
فصل پنجم: اندازه گیري  
 اندازه گیري
 مقیاس
 مقیاس اسمی
 مقیاس رتبه اي
 مقیاس فاصله اي
 مقیاس نسبی
 توسعه ابزارهاي اندازه گیري
 معیارهاي پایه براي ابزارهاي اندازه گیري
 روایی(اعتبار)  
 پایایی(اعتماد)  
 عملی
 خطا در اندازه گیري  
 انواع خطا در اندازه گیري
فصل ششم: نمونه گیري و محاسبه حجم نمونه  
 تعریف واژه ها و اصطلاحات نمونه گیري  
 ویژگی هاي یک طرح نمونه خوب  
 خطاي نمونه گیري  
 خطاهاي غیر نمونه گیري  
 روش هاي نمونه گیري  
 انواع نمونه گیري احتمالی  
  نمونه گیري تصادفی ساده  
 نمونه گیري تصادفی منظم  
 نمونه گیري طبقه اي  
 نمونه گیري خوشه اي  
  نمونه گیري چند مرحله اي  
 انواع نمونه گیري غیر احتمالی  
  انواع نمونه گیري هدفمند  
   نمونه گیري گلوله برفی  
 نمونه گیري سهمیه اي   
 نمونه گیري نما   
 نمونه گیري خبره   
 نمونه گیري قضاوتی  
 نمونه گیري ناهمگونی  
 نمونه گیري تدریجی  
 نمونه گیري داوطلبانه   
 انواع نمونه گیري غیر هدفمند  
 نمونه گیري در دسترس  
 نمونه گیري متوالی   
 انتخاب روش نمونه گیري
 تعیین حجم نمونه  
 روش هاي آماري
تعیین حجم نمونه براي برآورد میانگین  
 تعیین حجم نمونه براي برآورد نسبت  
 مدل هاي تصمیم گیري  
 مدل تصمیم گیري کهن، مورگان و کرجساي  
 مدل تصمیم گیري همبستگی  
فصل هفتم: روش هاي جمع آوري داده  
 جمع آوري داده
 مفهوم جمع آوري داده  
 انواع داده  
 داده هاي اولیه  
 داده هاي ثانویه  
 روش هاي جمع آوري داده
 روش منابع موجود
 : مزایاي روش منابع موجود
 :معایب روش منابع موجود
 روش مشاهده  
 انواع مشاهده
 مزایاي روش مشاهده  
 معایب روش مشاهده
 روش مصاحبه  
 انواع مصاحبه
 مصاحبه ساختار یافته  
 مصاحبه نیمه ساختار یافته   
 مصاحبه بدون ساختار   
 مصاحبه گروهی  
 گروه هاي متمرکز   
 پانل مصرف کننده   
 مصاحبه تلفنی   
 مصاحبه رایانه اي   
 مزایاي روش مصاحبه  
 معایب روش مصاحبه
 روش پرسشنامه  
 مراحل طراحی پرسشنامه
 مزایاي پرسشنامه
ایب پرسشنامه  
 انواع مقیاس هاي مورد استفاده در پرسشنامه ها  
 مقیاس رتبه اي   
 روش مقیاس زوجی  
 روش ترتیب رتبه   
 طیف بوگاردوس   
 مقیاس ترستون   
 مقیاس گاتمن  
 مقیاس لیکرت   
 مقیاس افتراق معنایی   
 روش سوسیومتریک
 مزایاي روش سوسیومتریک
 معایب روش سوسیومتریک  
 روش فهرست  
 مزایاي روش فهرست  
 معایب روش فهرست
 سایر روش هاي جمع آوري داده  
 روش بارش فکري  
 مزایاي روش بارش فکري   
 معایب روش بارش فکري  
 روش فکر نویسی  
 مزایاي روش فکر نویسی   
 معایب روش فکر نویسی  
 تکنیک گروه هاي اسمی
 مزایاي تکنیک گروه هاي اسمی  
 معایب تکنیک گروه هاي اسمی   
 روش دلفی  
 مراحل استفاده از روش دلفی   
 مزایاي روش دلفی   
 معایب روش دلفی   
فصل هشتم: مدل سازي  
 مفهوم مدل
 مدل سازي  
 ارزیابی مدل
 فواید مدل سازي  
 تفاوت نظریه با مدل
 ویژگی هاي مدل
 انواع مدل ها  
 مدل هاي عملکرد
 مدل هاي ساختاري  
 مدل هاي زمانی
 مدل ها بر مبناي نسبت نا اطمینانی
 مدل ها بر مبناي عمومیت  
 مدل ها بر اساس نحوه مدل سازي  
 مدل ها بر اساس محتوا  
 سایر مدل ها  
 دلایل استفاده از مدل ها  
 هدف از مطالعه سیستم ها و عملیات از طریق مدل
 مدل سازي
 روش هاي مدل سازي
 تحلیل عاملی اکتشافی
 مدل سازي معادله ساختاري  
 مفاهیم در مدل سازي معادلات ساختاري
 تدوین مدل در مدل سازي معادلات ساختاري  
 تدوین مدل مفهومی در مدل سازي معادلات ساختاري
 مدل هاي پایه در مدل سازي معادله ساختاري  
 مدل رگرسیونی  
 مدل مسیر  
 مدل هاي عاملی تاییدي  
 نرم افزارهاي مورد استفاده در مدل سازي معادلات ساختاري
 رویکردهاي اساسی در تدوین مدل سازي معادلات ساختاري
 رویکرد تاییدي
 رویکرد جایگزین
 رویکرد ایجاد مدل
 معیارهاي برازش مدل  
فصل نهم: تحلیل و پردازش داده ها  
 تحلیل و پردازش داده ها  
 مفهوم پردازش دادهمفهوم تحلیل داده
 شاخص هاي گرایش مرکزي
 میانگین  
 میانه
 مد(نما)  
 شاخص هاي پراکندگی
 دامنه  
 انحراف میانگین  
 انحراف استاندارد  
 شاخص چولگی(تقارن)  
 شاخص هاي ارتباطی  
 تحلیل همبستگی
 همبستگی رتبه اي
 همبستگی ساده  
 همبستگی چندگانه
 همبستگی جزئی  
 تحلیل علی
 رگرسیون ساده  
 رگرسیون چندگانه
 سایر شاخص هاي مورد استفاده در تحلیل  
 اعداد شاخص
 تحلیل سري هاي زمانی  
مدل هاي مورد استفاده در تحلیل سري هاي زمانی  
فصل دهم:کلیات روش تحقیق کیفی و ترکیبی  
 انتخاب طرح هاي پژوهشی
 سه نوع طرح تحقیق
 سه جزء یک طرح  
 جهان بینی فلسفی
 استراتژي هاي بررسی
 استراتژي هاي کمی  
 استراتژي هاي روش تحقیق ترکیبی  
 روش هاي پژوهش
 طرح هاي تحقیقی به عنوان جهان بینی، استراتژي ها یا روش ها  
 معیار انتخاب یک طرح تحقیق
فصل یازدهم: تحقیقات کیفی در مدیریت سلامت
 ضرورت انجام تحقیق کیفی  
 تحقیق چیست؟
 مقایسه ي تحقیق کیفی و کمی  
 تلفیق داده ها  
 تحقیق در مدیریت و کسب وکار
 سختی و ارتباط در تحقیق  
 بکار گیري تئوري در تحقیقات کیفی  
 قرار دادن تئوري در تحقیق کیفی  
 سؤالات و فرضیات در تحقیقات کیفی
 سؤالات تحقیق کیفی  
 روش هاي کیفی  
 ویژگی هاي تحقیق کیفی  
 راهنما ي هاي کلی در تدوین تحقیقات کیفی
 ویژگی تحقیق کیفی
 استراتژي هاي بررسی در تحقیقات کیفی  
 قانون محقق  
 روش هاي جمع آوري داده هاي کیفی  
 روند ثبت داده ها ي کیفی  
 روش هاي نمونه گیري در مطالعات کیفی  
 تحلیل و تفسیر داده ها
 اعتبار، قابلیت اطمینان و تعمیم پذیري  
 تعمیم پذیري کیفی  
 نگارش تفصیلی کیفی
فصل دوازدهم: مرور سیستماتیک در پژوهش هاي حوزه سلامت  
 مرور سیستماتیک
 مرورسیستماتیک در پژوهش هاي کمی  
 تیم مرور  
 پروتکل مرور
 پیش زمینه:
 سوال مرور و معیار ورود (گزینش):  
 بیان معیارهاي گزینش  
 کیفیت روش شناسی (متدولوژیکی)  
 زبان
 نوع/وضعیت انتشار
 شناسایی شواهد پژوهشی
 انتخاب مطالعه
 استخراج داده ها  
 ارزیابی کیفیت  
 فرایند ارزیابی کیفیت در مرور ساختارمند  
 ابزارهاي ارزیابی کیفیت  
 سنتز داده ها  
 سنتز توصیفی اولیه  
 سنتز داستان وار یا روایتی  
 ترکیب کمی مطالعات تطبیقی  
 متاآنالیز   
 ترکیب کردن نتایج مطالعات مقایسه اي در یک فراتحلیل  
 مرورسیستماتیک در پژوهش هاي کیفی
 سنتز تحقیقات و مطالعات کیفی:  
 فرآیند سنتز مطالعات کیفی:   
 چهار روش در فرآیند سنتز مطالعات کیفی:   
 گزارش نویسی مرور سیستماتیک
 ملاحظات عمومی در انجام مرور سیستماتیک:  
منابع  
واژه

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها