×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
تاثیر بازنگری قوانین گمرکی بر فضای کسب و کار

دانلود کتاب تاثیر بازنگری قوانین گمرکی بر فضای کسب و کار

تاثیر بازنگری قوانین گمرکی بر فضای کسب و کار
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : تاثیر بازنگری قوانین گمرکی بر فضای کسب و کار

نویسنده : احسان نیرپور

ناشر : قانون یار

تعداد صفحات : 162 صفحه

شابک : 978-622-229111-2

تاریخ انتشار : 1399

رده بندی دیویی : 55056/343

دسته بندی : حقوق عمومی و خصوصی, حقوق اداری, حقوق تجارت

نوع کتاب : Epub

قیمت پشت جلد : 39000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 16100 تومان


معرفی کتاب

"تاثیر بازنگری قوانین گمرکی بر فضای کسب و کار"
کتاب حاضر اثری از آقای احسان نیرپور می باشد که توسط نشر قانون یار منتشر شده است.
یکی از مسائل و گاها موانعی که تاجران در راه واردات و صادرات با آن درگیر هستند، قوانین گمرکی است.  گمرک به عنوان اولین درگاه بر سر ورود یا خروج کالا ، نقش مهمی در تسهیل و یا برعکس آن مانع زایی تجارت و کسب و کار دارد.
در هر دوره ای نیاز است که براساس شرایط روز، قوانین و مقررات گمرکی مورد بازنگری قرار گیرد تا تجارت تسهیل شده و رونق بگیرد، در غیر این صورت راه های غیرقانونی مانند قاچاق جایگزین آن می شود.
جناب نیرپور در این کتاب، به موضوع قوانین و مقررات گمرکی پرداخته و بیان می کند که بازنگری در آنها چه تاثیر بسزایی در کسب وکارها می تواند ایجاد کند.
این کتاب که با دیدی قانونی به مقوله مهم و اقتصادی گمرکات می پردازد، حاوی نکاتی است که می تواند برای دست اندرکاران و کسانی که از طریق گمرکات به کسب و کار می پردازند کمک کند.

فهرست مطالب

فهرست مطالب
ﻣﻘﺪﻣﻪ    
فصل اول    
ﮔﻤﺮك    
ﻣﺒﺤﺚ اول:ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﻤﺮك    
ﮔﻔﺘﺎر اول:ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮك    
ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻤﺮك در ﻧـﻈﺎﻣﻬﺎي اﻗـﺘﺼﺎدي دﻧﻴﺎ    
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻤﺮك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇـﺎﻳﻒ و ﻣـﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎي آن    
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻤﺮك    
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:اﺛﺮ درآﻣﺪي ﮔﻤﺮك در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان    
ﻣﺒﺤﺚ دوم:ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺰاع ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮك اﻳﺮان از وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻰ و اﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر اول: ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮك اﻳﺮان    
ﮔﻔﺘﺎر دوم: ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻰ اداﻣﻪ ي وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺎق ﮔﻤﺮك ﺑﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ و ﮔﻤﺮك    
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻰ و ﮔﻤﺮك    
ﺑﺨﺶ دوم:ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﺒﺤﺚ اول:ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر    
ﮔﻔﺘﺎر اول:ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮوع ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر    
ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر    
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:اﺟﻤﺎع ﻛﻼن ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﻠﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:اراده و ﺣـﻤﺎﻳﺖ ﻋـﻤﻠﻰ ﻛـﺎرﮔﺰاران اﺟﺮاﺋﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺸﻢ:زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻴﻨﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ    
ﻣﺒﺤﺚ دوم:ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ    
ﮔﻔﺘﺎر اول: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ»اول«و»دوم«ﺗﻮﺳﻌﻪ و وﺿﻌﻴﺖ»ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر«    
ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ»ﺳﻮم«ﺗﻮﺳﻌﻪ و وﺿﻌﻴﺖ»ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر«    
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ»ﭼﻬﺎرم«ﺗﻮﺳﻌﻪ و وﺿﻌﻴﺖ»ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر«    
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:اﻫﻤﻴﺖ ﻣـﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ    
ﻓﺼﻞ دوم    
ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ ﺧﻮب و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر    
ﺑﺨﺶ اول: ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻣﺒﺤﺚ اول:ﻧﻘﺪي ﺑـﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر اول:ﻧﻘﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ١٣٩٠    
ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﻣﻮارد داراي اﻳﺮاد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ١٣٩٠    
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻤﺮك ﻣﺼﻮب ١٣٩٠    
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ ﺧﻮب    
ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺸﻢ: ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻔﺘﻢ: ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎى ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ ﺧﻮب    
ﮔﻔﺘﺎر ﻫﺸﺘﻢ:ﺣﻜﻤﺮاي ﺧﻮب و ﮔﻤﺮك    
ﺑﺨﺶ دوم:ﮔﻤﺮك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر    
ﻣﺒﺤﺚ اول:اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮك اﻳﺮان    
ﮔﻔﺘﺎر اول:ﭼـﺎﻟﺶﻫﺎي اﺟـﺮاي ﮔﻤﺮك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ در اﻳﺮان    
ﮔﻔﺘﺎر دوم:راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ    
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:رﻳﺴﻚﻫﺎي اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻤﺮك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻰ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان    
ﻣﺒﺤﺚ دوم: ﮔﻤﺮك و ارﺗﻘﺎء ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر    
ﮔﻔﺘﺎر اول:اﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺆﻟﻔﻪاي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎدي    
ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و اﺳـﻨﺎد ﮔـﻤﺮﻛﻰ    
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم    
ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر    
ﺑﺨﺶ اول:ﺿﺮورت ﻫﺎي ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ    
ﻣﺒﺤﺚ اول:دﻻﻳﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻤﺮك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدي    
ﮔﻔﺘﺎر اول:ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺰدﻳﻚ    
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ دور    
ﻣﺒﺤﺚ دوم:ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﮔﻔﺘﺎر اول:ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻰ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻰ آن    
ﮔﻔﺘﺎر دوم:اﻳﺠﺎد ﻣﺪل ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺗﺠﺎري    
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:راه اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزش وب ﺑﻨﻴﺎد    
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺒﺎدي ورودي و ﺧﺮوﺟﻰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎ ﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ اداري    
ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺸﻢ:ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ ﮔﻤﺮك    
ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻔﺘﻢ:اﻳﺠﺎد ﮔﻤﺮﻛﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر ﻫﺸﺘﻢ:اﻳﺠﺎد دروازه ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻢ ﻣﺮز    
ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻬﻢ:ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ در ﻣﺒﺎدي رﺳﻤﻰ    
ﺑﺨﺶ دوم:ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ درﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﺑﺮرﺳﻰ آﻣﺎري ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر    
ﻣﺒﺤﺚ اول: ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ
ﮔﻔﺘﺎر اول:ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ورود و ﺧﺮوج ﻛﺎﻻ    
ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ    
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:ﮔﻤﺮك اﻳـﺮان و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر    
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي در راﺳﺘﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ    
ﻣﺒﺤﺚ دوم:ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ واردات در ﮔﻤﺮك و ﻧﻘﺶ آن در ارﺗﻘﺎي ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر    
ﮔﻔﺘﺎر اول:ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎص از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ اي    
ﮔﻔﺘﺎر دوم:اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ    
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﻰ دوﻟﺖ و ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ دﻻر ﻧﻔﺘﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:ﻧﻬﺎدﺳﺎزي ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻣﺪﻧﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺸﻢ:ﺷﺎﻧﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ    
ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻔﺘﻢ:ﺑﺮرﺳﻰ آﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر    
ﮔﻔﺘﺎر ﻫﺸﺘﻢ:ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﮔﻤﺮك    
ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻬﻢ:ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻰ و ﮔﻤﺮك    
فصل چهارم    
ﺑﺮرﺳﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﻤﺮﻛﻰ    
بخش اول : ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ    
ﻣﺒﺤﺚ اول: ﺑﺮرﺳﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ    
ﮔﻔﺘﺎر اول: ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي آن    
ﮔﻔﺘﺎر دوم: اﻣﺮي ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ    
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم: ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻀﻴﻖ از ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﻰ    
ﻓﺼﻞ دوم: ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي    
ﻣﺒﺤﺚ اول: دادﮔﺎهﻫﺎ و دادﺳﺮاﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ    
ﻣﺒﺤﺚ دوم: دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻰ    
ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم: ﺷﻌﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ (ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ)    
ﮔﻔﺘﺎر اول: اﻧﻮاع ﺻﻼﺣﻴﺖ    
ﺑﻨﺪ اول: ﺻﻼﺣﻴﺖ ذاﺗﻰ    
ﺑﻨﺪ دوم: ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﻠﻰ    
ﺑﻨﺪ ﺳﻮم: ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺼﻰ    
ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم: ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺿﺎﻓﻰ    
ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ: اﺣﺎﻟﻪ    
ﮔﻔﺘﺎر دوم: اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﻴﺖ    
ﺑﻨﺪ اول: اﺧﺘﻼف ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦ دو ﺷﻌﺒﻪ از ﻳﻚ اﺳﺘﺎن    
ﺑﻨﺪ دوم: اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو ﺷﻌﺒﻪ از دو اﺳﺘﺎن:    
ﺑﻨﺪ ﺳﻮم: اﺧﺘﻼف ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦ دادﮔﺎهﻫﺎي دادﮔﺴﺘﺮي و ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ    
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: آﺋﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ    
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي    
ﻣﻨﺎﺑﻊ و مآخذ    


 
 

 

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات قانون یار

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها