×

جستجو

×

دسته بندی ها

×
توجـه
برای استفاده از نسخه ویندوزی به رمز عبور نیاز دارید درصورتیکه رمزعبور ندارید بعدازنصب، بر روی لینک " رمز عبور را فراموش کرده ام" کلیک کنید.
دانلود نسخه ویندوز

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابچین

×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای دریافت لینک دانلود شماره همراه خود را وارد کنید
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
×
دانلود رایگان اپلیکیشن کتابچین
برای مطالعه نمونه کتاب، ابتدا اپلیکیشن کتابچین را نصب نمایید.
دانلود رایگان نسخه ویندوز
دانلود نسخه ویندوز
دانلود رایگان نسخه ios
دانلود از اپ استور
کاربرد مثبت مدیریت یادگیری در مدیریت دانش

دانلود کتاب کاربرد مثبت مدیریت یادگیری در مدیریت دانش

کاربرد مثبت مدیریت یادگیری در مدیریت دانش
برای دانلود این کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب دیگر، اپلیکیشن کتابچین را رایگان دانلود کنید.
%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

جزئیات
فهرست

نام کتاب : کاربرد مثبت مدیریت یادگیری در مدیریت دانش

نویسندگان : زهرا خدادادی, سهیلا خدادادی

ناشر : فرزانگان دانشگاه

تعداد صفحات : 126 صفحه

شابک : 978-622-6538-78-7

تاریخ انتشار : 1398

رده بندی دیویی : 3124/658

دسته بندی : موفقیت و انگیزشی, مدیریت، کسب و کار و کارآفرینی, کتابهای روانشناسی, علوم تربیتی

نوع کتاب : Epub

قیمت پشت جلد : 38000 تومان

قیمت نسخه الکترونیک : 20000 تومان


معرفی کتاب

"کاربرد مثبت مدیریت یادگیری در مدیریت دانش"
این کتاب اثری از خانم ها زهرا خدادادی و سهیلا خدادادی می باشد که توسط انتشارات فرزانگان دانشگاه منتشر شده است.
مدیریت دانش یک مبحث چند رشته ای و مربوط به مدیریت کسب و کار و سیستم های اطلاعاتی است. شرکت های بزرگتر از ابتکار مدیریت دانش به عنوان بخشی از استراتژی کسب و کار خود استفاده می کنند، همچنین اداره منابع انسانی یا بخش IT می توانند آن را اداره کند.
مدیریت دانش ازجمله ضروری ترین راهکارها برای استفاده بهینه از اطلاعات، حرکت به سوی سازمان یادگیرنده و دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی است.
حال اگر بتوان روش و راه یادگیری را مدیریت کرد، می توان مدیریت مناسبی را در دانش نیز ارائه کرد.
این کتاب به موضوع مهم مدیریت یادگیری و کاربرد آن در مدیریت دانش پرداخته است. بررسی سیستم یادگیری، سیستم مدیریت محتوا، مدل پذیرش فناوری و .... از جمله مطالبی است که در کتاب می توانید آنها را مطالعه کنید.
بیان علمی موضوع و روش های تحقیقی که در کتاب به آنها اشاره شده، از نکات مثبت کتاب فوق است که می تواند کمک بسیاری برای دانشجویان و محققان محسوب شود.
در بخشی از کتاب می خوانیم:
" اﻣﺮوزه داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ داراﻳﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺪون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ، اﻣﺮی ﺳﺨﺖ و ﺑﻌﻀﺎً ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. دراﻳﻦﻧﮕﺮش، داﻧﺶ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺒﻌﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ درﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎر، زﻣﻴﻦ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ (ﻛﻪﭘﻴﺶﺗﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد) ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﻳﻲ ﭘﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری، دﻳﮕﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺤﻮرﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺤﻮر، داﻧﺶ اﺳﺖﻛﻪ درآن، داﻧﺸﮕﺮان(ﻳﺎداﻧﺶﻛﺎران، داﻧﺸﻮران) ﺑﻪﻛﺎرﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ..."
 

فهرست مطالب

پیشگفتار    
فصل اول    
کلیات    
1-1 مقدمه    
2-1 بررسی ماهیتی و موضوعی این اثر علمی    
3-1 اهمیت تالیف این کتاب    
فصل دوم    
مبانی نظری و پیشینه علمی    
1-2 مقدمه    
بخش اول: بررسی موضوعی سیستم مدیریت یادگیری    
بند اول: تاریخچه سیستم مدیریت یادگیری
بند دوم: مفاهیم پایه در سیستم مدیریت یادگیری    
بند سوم: سيستم هاي مديريت در آموزش الکترونيکي (مديريت یادگیری )     
بند چهارم: سيستم مديريت محتوا    
بخش دوم: بررسی آموزش الکترونيکي    
بند اول: انواع آموزش الکترونیکی    
بند دوم: سيستم هاي مديريت یادگیری نوين    
بخش سوم: انتخاب سيستم هاي مديريت یادگیری مناسب    
بخش چهارم: مدل پذیرش فناوری    
بخش پنجم: چیستی و ماهیت مدیریت دانش    
بند اول: جایگاه مدیریت دانش    
بند دوم: مفهوم دانش    
بند سوم: راهبردهاي مديريت دانش    
بند چهارم: فرآیند مديريت دانش    
بند پنجم: ايجاد دانش و اعتباربخشي به دانش    
بند ششم: ارائه، توزیع و کاربرد دانش    
بند هفتم: ضرورت و اهميت مديريت دانش    
بند هشتم: نقش منابع هوشمند در مديريت دانش    
بخش ششم: سیستم مدیریت یادگیری و مدیریت دانش    
بند اول: مسائل مشترک مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی    
بند دوم: تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق    
فصل سوم    
بررسی روش علمی تالیف این اثر علمی    
مقدمه    
بخش اول: تحلیلی بر روش تحقیق این اثر    
بند اول:گروه بندی انواع پژوهش بر حسب هدف از انجام پژوهش    
بند دوم: گروه بندی انواع پژوهش بر حسب شیوه ی گردآوری داده ها    
بخش دوم: منابع گردآوری داده ها    
بخش سوم:روایی ابزار گردآوری داده ها    
بخش چهارم: پایایی ابزار گردآوری داده ها    
بخش پنجم: بررسی جامعه ی آماری و طرح نمونه گیری    
بخش ششم: روش تجزیه و تحلیل داده ها    
بخش هفتم: مدل یابی معادلات ساختاري    
فصل چهارم    
بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها    
مقدمه    
بخش اول: توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه    
بند اول: جنسیت    
بند دوم: سن    
بند سوم: تحصیلات    
بند چهارم: سابقه خدمت    
بند پنجم: نوع شغل    
بند ششم: آمار استنباطی    
بند هفتم: روش تجزیه و تحلیل داده ها    
بند هفتم: ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش    
بند هشتم: ارزیابی بخش اندازه گیری مدل    
بخش دوم: تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر درک سهولت استفاده    
بخش سوم: تحلیل عاملی تاییدی متغير درک سودمندی استفاده    
بخش چهارم: تحلیل عاملی تاییدی متغير انگیزه و قصد استفاده    
بخش پنجم: تحلیل عاملی تاییدی متغير انتقال دانش    
بخش ششم: مدل سازی معادلات ساختاری    
فصل پنجم    
نتیجه گیری و پیشنهادات مولف    
مقدمه    
بخش اول: مروري اجمالی بر فرآیند علمی این کتاب    
بخش دوم: نتایج یافته ها    
بند اول: نتایج یافته هاي توصیفی تحقیق    
بند دوم: نتایج استنباطی پژوهش و پیشنهادها    
بخش سوم: پیشنهادها برای تحقیقات و پژوهش های آتی    
منابع و ماخذ    
منابع فارسی    
منابع لاتین   

%

با کد 1ketabchin در اولین خرید 50 درصد تخفیف بگیرید

کتاب های دیگر انتشارات فرزانگان دانشگاه

نظرات کاربران

×
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:

برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد

*امتیاز دهید
Captcha
پاک کردن
برچسب ها